પરવાના — Photo-Sales.com

પરવાના

We provide two types of licensing: One Time Use and Extended. Our standard One Time Use license permits you to use the purchased media in one design through the terms described below. Our Extended license expands on the One Time Use license to increase both the types and quantities of reproductions permitted, namely the ability to use our media in items that are meant for resale.

Our One Time Use License

Subject to the restrictions described under Prohibited Uses below, the following are ‘Permitted Uses’ of media purchased from us:

 • invitations, advertising and promotional projects, including printed materials, product packaging, presentations, film and video presentations, commercials, catalogues, brochures, promotional greeting cards and promotional postcards (ie. not for resale or license) up to 2,000 prints;
 • school or university projects;
 • social media post or profile image;
 • decorative background on a personal computer or mobile device;
 • online or electronic publications, including web pages, blogs, ebooks and videos, limited to a maximum of 480,000 total pixels (for example: 600px x 800px) per media file where un-edited.

Unless otherwise declared as ‘Extended’, all media available on this site is licensed under the One Time Use license, including our Editorial media.

Our Extended License

Our Extended license expands on our One Time use license in the following ways:

 • invitations, advertising and promotional projects, including printed materials, product packaging, presentations, film and video presentations, commercials, catalogues, brochures, promotional greeting cards and promotional postcards up to an unlimited number of prints;
 • entertainment applications, such as books and book covers, magazines, newspapers, editorials, newsletters, and video, broadcast and theatrical presentations up to an unlimited number of prints;
 • prints, posters (i.e. a hardcopy) and other reproductions for personal or promotional purposes, resale, license or other distribution up to an unlimited number of prints;
 • in themes, skins and other electronic software meant for resale limited to a maximum of 480,000 total pixels (for example: 600px x 800px) per media file where un-edited.

Both our One Time Use and Extended licenses permit you to use the purchased media in one project only. For use in multiple projects, additional licenses may be required. An exception to this rule is if an image is used in an editorial capacity with a duplicate article both in print and online; one license permits you to use the same image in both mediums.

Prohibited Uses

 • install and use the Stock Media in more than one location or post a copy of the Stock Media on a network server or web server for use by other users;
 • sub-license, re-sell, rent, lend, assign, gift or otherwise transfer or distribute the Stock Media or the rights granted under these terms;
 • use any of the Stock Media as part of a trade-mark, design-mark, trade-name, business name, service mark, or logo;
 • se Stock Media identified as “Editorial Use Only”, for any commercial, promotional, endorsement, advertising or merchandising use. For clarification, in this Agreement “Editorial Use Only” of Stock Media means use relating to events that are newsworthy or of general interest and expressly excludes any advertorial sections (i.e. sections or supplements featuring brand and/or product names or sections or supplements in relation to which you receive a fee from a third-party advertiser or sponsor);
 • remove any notice of copyright, trade-mark or other proprietary right from any place where it is on or embedded in the Stock Media
 • use the Stock Media in a fashion that is considered by us or under applicable law to be pornographic, obscene, immoral, infringing, defamatory or libelous in nature, or that would be reasonably likely to bring any person or property reflected in the Stock Media into disrepute;
 • use the Stock Media in a way that places any person depicted in the Stock Media in a bad light or in a way that they may find offensive – this includes, but is not limited to, the use of images: a) in pornography, “adult videos” or the like; b) in ads or promotional materials for adult entertainment clubs or similar venues, or for escort, dating or similar services; and c) uses that are defamatory, or contain otherwise unlawful, offensive or immoral content. You may not use Stock Media containing the likeness of a person if such use implies that the model engages in any immoral or illegal activity or suffers from a physical or mental infirmity, ailment or condition;
 • use Stock Media in a manner that competes with our business including, but not limited to, displaying Stock Media in any format (including thumbnails) for download or Export on a website or offering Stock Media for sale;
 • use the Stock Media for editorial purposes without including the following credit adjacent to the Stock Media or in audio/visual production credits: ‘©[our name]’;
 • incorporate the Stock Media in any product that results in a re-distribution or re-use of the Stock Media or is otherwise made available in a manner such that a person can extract or access or reproduce the Stock Media as an electronic file;
 • to the extent that source code is contained within the Stock Media, reverse engineer, decompile, or disassemble any part of such source code;
 • se or display the Stock Media in an electronic format that enables it to be downloaded, Exported or distributed via mobile devices or shared in any peer-to-peer or similar file sharing arrangement; or
 • use or display Stock Media in such a manner that gives the impression that the Stock Media were created by you or a person other than the copyright holder of the Stock Media.

Please note that by purchasing a license to use the media on this site from us, you acknowledge that no transfer of copyright exists, and you are purchasing a license to use the media as per the terms set out in this agreement.

For any uses not listed here, or for questions regarding our licensing please contact us.


Comments are closed.

Choose an image category:

સ્થાપત્ય ક્લિપ આર્ટ પૃષ્ઠભૂમિ પેઇન્ટિંગ બેકગ્રાઉન્ડમાં વોલપેપર એચડી સુંદર છબીઓ એચડી સુંદરતા છબીઓ એચડી બ્લુ ક્લિપ આર્ટ મકાન પેઇન્ટિંગ રંગ વોલપેપરો ક્રિમીઆ ઉદાહરણ સંસ્કૃતિ એચડી દિવસ પેઇન્ટિંગ પર્યાવરણ ક્લિપ આર્ટ યુરોપ ચિત્રો પ્રખ્યાત કલા વન બગીચામાં ચિત્રો લીલા વોલપેપર હિલ ઇતિહાસ ચિત્રકામ ઘર એચડી લેન્ડસ્કેપ પેઇન્ટિંગ પર્ણ એચડી પર્વત ફોટા કુદરતી વોલપેપર એચડી પ્રકૃતિ વોલપેપર એચડી જૂના આઉટડોર ઉદાહરણ બહાર ચિત્રોમાં પાર્ક ચિત્રોમાં પ્લાન્ટ ક્લિપ આર્ટ છોડ છબીઓ રોક પેઇન્ટિંગ દ્રશ્ય એચડી સમુદ્ર કલા મોસમ વોલપેપર એચડી સ્કાય એચડી પથ્થર છબીઓ સમર ચિત્રોમાં પ્રવાસન કલા ટાવર વોલપેપર શાંત કલા યાત્રા કલા વૃક્ષ વોલપેપરો જુઓ છબીઓ પાણી છબીઓ

FTC disclosure

Links to other photo sites
are paid advertisement.

Language:

 • English
 • German
 • Chinese
 • Finnish
 • French
 • Dutch
 • Romanian
 • Polish
 • Italian
 • Japanese
 • Portuguese
 • Galician
 • Arabic
 • Vietnamese
 • Spanish
 • Hungarian
 • Swedish
 • Hindi
 • Bengali
 • Korean
 • Tamil
 • Urdu
 • Turkish
 • Malay
 • Persian
 • Indonesian
 • Javanese
 • Telugu
 • Marathi
 • Punjabi
 • Ukrainian
 • Gujarati
 • Thai
 • Malayalam
 • Kannada
 • Azerbaijani
 • Burmese
 • Serbian
 • Croatian
 • Uzbek
 • Nepali
 • Tagalog
 • Sinhala
 • Greek
 • Czech
 • Malagasy
 • Norwegian
 • Danish
 • Bulgarian
 • Slovak
 • Hebrew
 • Lithuanian
 • Catalan
 • Slovenian
 • Afrikaans
 • Latvian
 • Estonian
 • Khmer
 • Albanian
 • Armenian
 • Swahili
 • Somali
 • Irish
 • Kazakh
 • Mongolian

કાર્ટ